NONSTOP služba

Zásady spracovania a ochrany osobných údajov

Ochrana súkromia našich zákazníkov je pre nás veľmi dôležitá.

K Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Snažíme sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je  spoločnosť IRIDIUM, spol. s.r.o., so sídlom Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen. IČO: 00614688, IČ DPH: SK202047874, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 115/S        

Pokiaľ sa na nás budete chcieť obrátiť, môžete tak urobiť písomne na adresu: Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen elektronicky e-mailom na adresu: iridiumzv@iridiumzv.sk alebo telefonicky: +421 45 532 5318.     


Osobné údaje, ktoré spracúvame:

Osobné údaje nie sú len meno, priezvisko, dátum narodenia ale aj akékoľvek informácie a charakteristiky na základe ktorých možno určiť fyzickú osobu.

Spracúvame Vaše osobné údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, email, telefóne číslo

Právne základy spracúvania osobných údajov

Ako prevádzkovateľ spĺňame zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou a Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom v prípadoch keď:

 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy, kde Vy ste jednou zmluvnou stranou alebo ak ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy
 • je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;
 • je spracúvanie Vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktorý sledujeme a ním je predovšetkým priama marketingová komunikácia zameraná na ponuku tovarov a  služieb našim zákazníkom
 • ste nám udelili Váš súhlas na jeden alebo viaceré účely.

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Osobné údaje, ktoré ste nám zverili, spracovávame za týmito účelmi:

 • poskytovanie tovarov a  služieb, plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, e-mail, telefonický kontakt nevyhnutne potrebujeme pre Vaše informovanie o produktoch a službách . Tieto údaje sú spracovávané po dobu 5 rokov.

 • vedenie účtovníctva

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje), nevyhnutne potrebujeme pre vydanie a evidenciu daňových dokladov. V zmysle platnej legislatívy sú tieto údaje spracovávané po dobu 5 rokov.

 • marketing – zasielanie informačných e-mailov

Vaše osobné údaje (meno, priezvisko, e-mail) používame na účely priameho marketingu - zasielanie informačných e-mailov. Ak ste náš zákazník, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože odôvodnene predpokladáme, že Vás tieto informácie zaujímajú, a to po dobu 5 rokov  .

Ak nie ste našim zákazníkom, zasielame Vám informačné e-maily len na základe Vášho súhlasu a to po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať zaslaním odhlasovacieho emailu.  

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Osobné údaje chránime v maximálnej možnej miere s využitím moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu aktuálneho technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné (v súčasnosti známe) technické a organizačné opatrenia, aby sme zabránili zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

Bez Vášho súhlasu Vaše osobné údaje nie sú vydané žiadnej tretej strane.

K Vašim osobným údajom budú mať prístup len naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú poučení v oblasti spracovania a ochrany osobných údajov. Väčšinu spracovateľských operácií realizujeme sami. Na zabezpečenie špecifických spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov. Máme s nimi uzatvorené spracovateľské zmluvy a dbáme na kvalitu spracovania a vysoký stupeň ochrany Vašich osobných údajov.

Prenos osobných údajov mimo územia Európskej únie

Osobné údaje spracovávame výhradne v krajinách Európskej únie.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

Pri spracovávaní Vašich osobných údajov sme pripravení umožniť Vám uplatňovať Vaše práva:

 • máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracovávané, kto sú príjemcovia Vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania
 • máte právo na opravu, pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich
 • máte právo na vymazanie (zabudnutie) osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo spracovávané nezákonne, prípadne si ich spracovávanie neželáte
 • ak sú Vaše osobné údaje spracovávané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať (bez toho, aby to malo vplyv na naše oprávnenie údaje spracovávať pred odvolaním súhlasu)
 • máte právo na obmedzenie spracovávania - pokiaľ si želáte, budeme údaje spracovávať iba na najnutnejšie zákonné dôvody alebo vôbec
 • máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu a profilovania (automatizovaného individuálneho rozhodovania) pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracovávanie je nezákonné, alebo v rozpore s Vašimi právami. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávať.
 • máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme Vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť technické, zákonné alebo iné prekážky

Uplatňovanie práv v súvislosti s ochranou osobných údajov

Vaše práva môžete uplatniť písomne na adresu: Lučenecká cesta 2266/6, 960 01 Zvolen , elektronicky e-mailom na adresu: iridiumzv@iridiumzv.sk alebo telefonicky na: +421 45 532 5318.       

Na Vašu žiadosť odpovieme v lehote do 30 dní.

Ak máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/. Budeme však radi, ak v takomto prípade budete najprv o tomto podozrení informovať nás, aby sme mohli prípadné pochybenie napraviť.

Mlčanlivosť

Naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch a bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejňovanie by mohlo ohroziť bezpečnosť Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po ukončení zmluvných vzťahov s nami.

Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť 25. 5. 2018.